FORUM JURIDIC

Cabinet de avocatura Myra Cimpean (www.avocat-mc.ro)


  Concedierea pentru motive care nu țin de salariat

  Distribuiți
  avatar
  Avocat
  Admin

  Numarul mesajelor : 93
  Location : bucuresti
  Data de inscriere : 12/11/2007

  Concedierea pentru motive care nu țin de salariat

  Mesaj  Avocat la data de Joi Mai 28, 2015 8:34 am

  Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Desființarea postului. Reorganizarea angajatorului
  Cod citare:
  5019
  Publicat în:
  RDS 8/2013

  Instanța:
  Tribunalul Bacău, secția litigii de muncă, sentința nr. 1118 din 3 iulie 2013
  Jurisprudență
  Prin cererea adresată acestei instanțe și înregistrată sub nr.7020 din 26.11.2012, astfel cum a fost precizată ulterior, doamna M.I. a chemat în judecată SC T. SA – Sucursala E. B. solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să fie anulată Decizia nr.695/1.11.2012 de încetare a contractului individual de muncă, să fie obligată intimata la reîncadrarea sa pe locul și în funcția deținută anterior datei de 3.11.2012, cea de inginer principal și să-i plătească despăgubiri egale cu drepturile salariale majorate, indexate și actualizate, cu toate celelalte drepturi care i se cuvin de la data concedierii până la data reintegrării efective precum și la efectuarea plăților compensatorii și a dobânzilor legale calculate de la data de 03.11.2012 până la plata efectivă a compensației, cu cheltuieli de judecată.
  În motivarea cererii sale, a arătat, contestatoarea, în esență, că Decizia nr.695/01.11.2012 este nelegală întrucât nu respectă condițiile cerute de art.76 lit.c) din Codul muncii, nemenționând criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art.69 alin.(2) lit.d), având în vedere împrejurarea că nu toți colegii din același birou au fost concediați, întrucât la data concedierii nu s-au plătit compensațiile prevăzute la art.4.108 din Contractul colectiv de muncă, în conformitate cu angajamentele consemnate în procesul-verbal nr.8818/02.10.2012 și în acordul nr.9606/1.11.2012, ceea ce invalidează în întregime procedura concedierii colective, potrivit art.78 din Codul muncii.
  A arătat, de asemenea, contestatoarea, că pe data de 25.09.2012 a primit Decizia nr.612/25.09.2012 prin care a fost trecută de pe funcția de șef Birou Patrimoniu – administrativ pe funcția de inginer principal în cadrul Biroului Patrimoniu înființat cu o zi înainte, fără a-i fi înmânată și o fișă cu atribuțiile corespunzătoare acestui post, această mișcare în organigrama SE B. neavând altă rațiune decât trecerea unor salariați, printre care și contestatoarea, pe posturi care urmau să fie desființate iar după concediere în cadrul Biroului Patrimoniu au fost aduși alți salariați din alte compartimente care nu aveau nici o legătură cu activitatea de până atunci a compartimentului, în organigrama unității apărând compartimente noi, completate cu salariați din toate fostele compartimente funcționale selectați după criterii necunoscute și netransparente.
  Astfel, susține contestatoarea, au fost încălcate dispozițiile art.4.110 din CCM, care impun parcurgerea unei proceduri de selecție sau concurs pentru ocuparea posturilor disponibile din unitate, cele ale art.5 și 39 lit.d) și e) din Codul muncii care impun angajatorului obligația de a trata în mod egal salariații ce urmează a fi concediați dar și prevederile pct. d) și condiția adițională nr.1 din notificarea nr.8921/4.10.2012, atât contestatoarea cât și soțul acesteia fiind concediați simultan.
  Motivând în drept acțiunea, contestatoarea a invocat dispozițiile art.39, 69, 76, 78, 266-270 din Codul muncii, precum și pe cele ale art.4.14, 4.39, 4.108 și 4.110 din CCM iar în dovedirea susținerilor sale a depus la dosar înscrisuri.
  Prin cererea înregistrată sub nr. 1129/110/14.02.2013 doamna I. M. a solicitat ca în contradictoriu cu aceeași pârâtă să fie anulată Decizia din 1.11.2013 de încetare a contractului individual de muncă, obligarea intimatei la plata despăgubirilor constând în drepturi salariale dar și la plata compensației în sumă de 30.311 lei, rest de plată din cele 16 salarii brute, actualizată cu rata indicelui de inflație, la care să se adauge dobânzi legale calculate începând cu data următoare zilei scadente, adică 21.11.2012.
  Formulând precizări atât în scris (f.21) cât și oral, contestatoarea a arătat, prin reprezentantul său convențional, doamna avocat D.D., potrivit împuternicirii avocațiale seria B nr.1106687/2013, că renunță la capătul de cerere privind anularea Deciziei din 1.11.2013 și la cererile accesorii acestui capăt, înțelegând să conteste decizia de concediere doar sub aspectul plăților compensatorii în sumă de 29.601 lei, solicitând obligarea pârâtei la plata acestei sume actualizate cu indicele de inflație, precum și la plata dobânzilor legale calculate începând cu data de 21.11.2012.
  Prin încheierea din 8.03.2013 instanța a admis excepția litispendenței și a trimis cauza spre conexare dosarului înregistrat sub nr.7020/110/2012 .
  Acțiunile sunt legal scutite de plata taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar, potrivit art.270 din Codul muncii.
  Formulând întâmpinare prin reprezentantul său legal, domnul D.D., în calitate de Director, SC T. SA București, Sucursala E. B. a solicitat respingerea contestației ca nefondată, mai puțin capătul de cerere privind plățile compensatorii, fără dobânzi, arătând în motivare, în esență, că urmare a situației economice grave în care se află, situație monitorizată și de FMI, societății i s-a aplicat un program de restructurare și în anul 2012 cu două etape în iunie și în noiembrie 2012, plan aprobat prin Hotărârea AGA T. nr.13/3.04.2012, prin aplicarea căruia s-a renunțat la 108 salariați, la nominalizarea contestatoarei pentru disponibilizare ținându-se cont de activitatea sa extrem de redusă, ceea ce explică și lipsa unei fișe a postului, fiind desființate toate posturile care aveau ca atribuții administrarea patrimoniului intimatei, mai puțin cel al șefului Biroului Patrimoniu, S.V., cu o vechime mare în această activitate și o vastă experiență în domeniu, care până la angajarea abuzivă a contestatoarei, prin presiuni exercitate de directorul sucursalei (soțul contestatoarei), a îndeplinit funcția de șef birou patrimoniu iar reducerea de personal desfășurându-se prin aplicarea hotărârilor Consiliului de Administrație, cu respectarea criteriilor impuse de art.4.110 din CCM.
  În ceea ce o privește pe contestatoare, se arată în întâmpinare că redistribuirea acesteia pe alt post nu s-a putut lua în considerare deoarece nu existau posturi disponibile în organigrama sucursalei, locul său de muncă fiind desființat efectiv, nici înainte și nici după concedierea contestatoarei nefiind create posturi noi pentru care să se ceară calificarea deținută de aceasta și nici organizată vreo competiție de ocupare a unor posturi, astfel că atribuțiile contestatoarei nu au fost preluate de vreun alt salariat al intimatei dar și faptul că prin activitatea desfășurată ca șef de birou contestatoarea nu și-a îndeplinit în mod profesional atribuțiile de serviciu, fapt care rezultă și din necontestarea deciziei de schimbare din funcția de șef birou, activitatea profesională a contestatoarei neputând fi niciodată evaluată în mod obiectiv, întrucât a fost mereu protejată și favorizată ca soție a directorului sucursalei.
  În ceea ce privește plățile compensatorii, a arătat intimata că sumele la care avea dreptul contestatoarea potrivit acordului administrație-sindicate nr.90606/1.11.2012 nu s-au virat la data de 20.11.2012 din cauza situației economice dificile în care se află SC T. SA și a lipsei de lichidități, în cazul contestatoarei virându-se pe card suma de 7.400 lei ce reprezintă 20% din suma menționată pe fluturaș, urmând să mai primească 29.601 lei în urma vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pe piața reglementată, potrivit adresei nr.10626/10.12.2012, întârzierea efectuării plăților din motive obiective împiedicând acordarea de dobânzi.
  În dovedirea susținerilor sale, intimata a depus la dosar înscrisuri, o serie de înscrisuri fiind, însă, depuse după închiderea dezbaterilor (96-100, 106-107).
  În fața instanței contestatoarea a fost reprezentată de domnul C.D., avocat (…) iar intimata de domnul consilier juridic C.I.A., potrivit împuternicirii de reprezentare juridică fără număr de înregistrare depusă la dosar la fila 51.
  Prin reprezentantul său convențional, contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare, concluzii scrise referitoare la cererea de suspendare a judecății formulată de intimată și soluționată parțial prin încheierea de ședință din data de 24.05.2013, concluzii scrise pe fondul cauzei . Prin aceeași încheiere din 24.05.2013 instanța a soluționat în sensul respingerii și excepția lipsei de obiect invocată de intimată prin notele scrise înregistrate la data de 09.05.2013 .
  Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanța reține următoarele:
  Prin Decizia nr.695/01.11.2012 Directorul Sucursalei E. B. a decis ca începând cu data de 3.11.2012 contractul individual de muncă nr.7878 încheiat cu salariata I. M. să înceteze, în temeiul art.65 alin.(1) și al art.68 din Codul muncii.
  La data emiterii deciziei de concediere, doamna I. M. ocupa funcția de inginer principal în cadrul Biroului Patrimoniu, potrivit actului adițional din data de 25.09.2012, încheiat ca urmare deciziei nr.612/25.09.2012 .
  Potrivit dispozițiilor legale invocate ca temei al concedierii concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia (art.65 alin.(1), natura juridică a măsurii de concediere colectivă nefiind contestată de salariat care a invocat motive de nulitate a deciziei sub un dublu aspect: acela al criteriilor avute în vedere la concediere, acestea nefiind menționate iar cele aplicabile nefiind respectate și acela al încălcării de către angajator a obligației de a efectua plata salariilor compensatorii.
  În ceea ce privește criteriile de selectare a salariaților disponibilizați în a doua etapă din noiembrie 2012, se constată că potrivit listei înregistrate sub nr.3356/04.10.2012 (f.43) din cadrul Biroului Patrimoniu a fost disponibilizată doamna I. M., ocupând un post de inginer principal și doamna V.S., ocupând un post de inginer, în condițiile în care în structura organizatorică a unității valabilă începând cu data de 25.09.2012 (adresa înregistrată sub nr.3212/25.09.2012 – f.12), statul de funcții pentru personalul TESA (adresa înregistrată sub nr.3213/25.09.2012 – f.13) prevedea în cadrul biroului patrimoniu 2 posturi de inginer principal, cu observația că potrivit statului de funcții intimata nu are în structura niciunui compartiment angajați pe postul de „inginer”.
  Într-adevăr, potrivit adresei înregistrate sub nr.3357/04.10.2012 (f.44) din cadrul Biroului Patrimoniu au fost desființate ambele posturi de inginer principal însă analizând Decizia nr.639/04.10.2012 Directorul Sucursalei E. B. (f.45) precum și Statul de funcții pentru personalul TESA valabil cu 25.09.2009 (f.13-15) se observă că prin reorganizare Biroul Patrimoniu și Biroul Comercial au fost comasate, noua structură primind denumirea de Birou Patrimoniu comercial care a păstrat un post de inginer principal, pe care l-a preluat din Biroul Achiziții Publice, post nedesființat.
  Prin urmare susținerea intimatei potrivit căreia postul contestatoarei a fost desființat este corectă, însă incompletă întrucât în noua sa structură compartimentul în cadrul căreia a lucrat contestatoarea apare un post de natura aceluia ocupat de contestatoare, post pentru ocuparea căruia angajatorul era obligat să selecteze angajații potrivit criteriilor stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul unității în anul 2006 (f.42) care stabilește în art.4.3 că angajarea personalului pe posturile vacante se face numai prin concurs, pe criteriul aptitudinilor și competenței profesionale, fără discriminare directă sau indirectă pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, religie, opțiuni politice, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori orientare sindicală.
  Nediscriminarea în cadrul relațiilor de muncă este reglementată ca principiu fundamental și de dispozițiile art.5 din Codul muncii, potrivit cărora:
  (1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii.
  (2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă.
  (3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
  (4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
  Susținerea contestatoarei referitoare la discriminarea sa prin refuzul unității angajatoare de a-i recunoaște posibilitatea ocupării unui post vacant prin concurs este evidențiată de chiar întâmpinarea formulată în cauză, apărările vizând împrejurările angajării contestatoarei și așa-zisul statut de „salariat protejat” și care sugerează o concediere pe motive de incompetență având, în contextul dat, un caracter tendențios și fără relevanță sub aspectul legalității deciziei de concediere contestată prin acțiunea dedusă judecății, emisă în temeiul art.65 din Codul muncii. Sub acest aspect, se constată că potrivit art.79 din L.53/2003 în caz de conflict de muncă, angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
  Și celelalte critici ale contestatoarei sunt întemeiate, întrucât potrivit art.4.110 din CCM amintit, aplicabil în lipsa unei mențiuni exprese atât în cadrul procedurilor de concediere individuală cât și în cel al procedurilor de concediere colectivă, dacă după aplicarea măsurii de desfacere a contractelor individuale de muncă ale persoanelor potrivit ordinii stabilite la alineatul (1), numărul de posturi ce urmează a fi desființate nu a fost acoperit, unul dintre criteriile minimale ce urmează a fi avut în vedere este acela al desfacerii contractului de muncă al soțului cu venitul cel mai mic, dacă măsura reducerii de personal ar putea afecta ambii soți care lucrează în aceeași unitate.
  Incidența acestui articol negociat de părțile semnatare ale contractului colectiv de muncă nu a fost contestată de intimată care nu a infirmat nici împrejurarea că atât contestatoarea cât și soțul acesteia au fost vizați de aceeași procedură de concediere colectivă după cum nici nu a administrat probe referitoare la veniturile obținute de fiecare dintre soții I., deși potrivit art.272 din Codul muncii sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.
  De asemenea, intimata se face vinovată și de nerespectarea convenției dintre administrație și federațiile sindicale Energetica și T., convenție materializată în procesul-verbal din 02.10.2012 înregistrat sub nr.8818 din aceeași dată (f.25), potrivit căreia, conform art.4.108 alin.(1) din CCM, la desfacerea contractului individual de muncă, unitatea va plăti salariatului un ajutor de concediere, în raport de vechimea în muncă, în cazul neidentificării surselor financiare necesare plății acestui ajutor, preavizul urmând a fi suspendat iar salariații rechemați la locurile de muncă avute inițial. Or, prin întâmpinare, intimata arată că ajutorul de concediere cuvenit contestatoarei a fost plătit doar parțial (20%), plata diferenței de 29.601 lei fiind condiționată de vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, nefiind administrate probe care să dovedească certitudinea încheierii unor astfel de vânzări pentru a se putea vorbi de identificarea de surse financiare avută în vedere de părțile acordului semnat la 02.10.2012, în condițiile în care, astfel cum s-a arătat deja, sarcina probei îi revenea.
  Pentru toate aceste considerente, considerând că nu a fost respectată procedura prevăzută de lege (potrivit art.229 alin.(4) din L.53/2003 contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispozițiilor legale, constituie legea părților), în temeiul art.78 și 80 din L.53/2003, instanța va admite în parte contestația și, anulând Decizia nr.695/1.11.2012, va dispune reintegrarea contestatoarei pe postul de inginer Principal în cadrul biroului Patrimoniu Comercial.
  În ceea ce privește cererea de obligare a intimatei la plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariata, se constată incidența dispozițiilor art.35 alin.(1) din L.137/2002, potrivit cărora la data depunerii hotărârii de dizolvare la oficiul registrului comerțului se suspendă judecarea tuturor acțiunilor în pretenții judiciare sau extrajudiciare îndreptate împotriva societății comerciale, motiv pentru care, în temeiul art.165 Cpc, instanța va disjunge capătul de cerere având ca obiect plata despăgubirilor, formând obiectul dosarului nr.1129/110/2013 și va dispune suspendarea judecății acestuia.
  Dând eficiență dispozițiilor art.274 Cpc, instanța va obliga pe intimată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către intimată, constând în onorariul de avocat, achitat potrivit chitanței seria CAB nr.108/13.06.2013 (f.102), în sumă de 1.500 lei, pe care îl va reduce, însă, în temeiul art.276 din același act normativ, dată fiind soluția de admitere în parte a contestației, la 1.000 lei.  _________________
  Avocat Myra Cimpean

  http://avocat-mc.ro/

   Acum este: Sam Ian 19, 2019 4:29 pm